АИК Банка

У сарадњи са АИК БАНКОМ, Синдикат српске полиције је за своје чланове обезбедио најповољније банкарске услуге на тржишту у Србији!

Техноманија

Синдикат српске полиције има закључен уговор о продаји преко административне забране са Техноманијом.

ponuda

Trefolino

Највећа понуда школског прибора и дечјих играчака. Новогодишњи пакетићи за децу...

Jelen travel

Јелен Салаш на Палићу , Тасос и Босанско-Херцеговачка тура по повољним условима плаћања путем административне забране на 6 (шест) месечних рата.

УНИКРЕДИТ БАНКА ЈЕ ПРИПРЕМИЛА СПЕЦИЈАЛНУ ПАКЕТ ПОНУДУ ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

Техноманија

Уговор

Закључен дана 25.04.2012. године између

 1. Предузеће за производњу, трговину “ТЕХНОМАНИЈА” д.о.д, Београд, ул .Поручника Спасића 1 Масере бр.102, које заступа директор Слободан Шијан ( у даљем тексту: ТЕХНОМАНИЈА)

и

 1. Синдикат српске полиције из Ужица адреса ул. Наде матић бр.8 , кога заступа председник синдиката Глишо Видовић.

Члан 1

Овим Уговором уговарачи одређују начин и врсту продаје техничке робе заинтересованим лицима запосленим у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту корисници кредита), регулишу услове, права и обавезе уговорних страна, рокове извршења уговорних обавеза и друге елементе везане за извршење обавеза уговорних страна.

Члан 2

Предмет овог Уговора је могуцност куповине техничке робе у продајним објектима ТЕХНОМАНИЈЕ по малопродајним ценама са урачунатим ПДВ-ом, лицима запосленим у Мин истрарству унутрашњих послова (у даљем тексту корисници кредита) из продајног асортимана

“ТЕХНОМАНИЈА” на кредит, на висе месечних рата, са обрачунатом каматом 2,09%  на месечном нивоу, односно 25% на годисњем нивоу. За вредности купљене робе који износе преко 10.000,00 динара, куповина се мозе остварити на 12 месецних рата.

Роба која је намењена продаји бице изложена у следећим малопродајним објектима ТЕХНОМАНИЈЕ:

 • Београд, Савска 35- Дурмиторска 2
 • Београд, Сарајевска 66
 • Београд, Жичка 34
 • Нови Београд. Омладинских бригада 31
 • Земун, Батајнички друм 1
 • Београд, Студентски трг 4
 • Београд, Зрењанински пут 103б
 • Београд, Пожешка 91
 • Београд, Пожешка 85
 • Сремчица, Београдска 161
 • Београд, Бело врело 2
 • Београд, Вукасовићева 50

 Продаја робе це се врсити на основу оверене потврде о радном односу са утврдјеним просеком месецне зараде и могуцег максималног задузења по истој, уз лицну карту на увид. Месецна рата не мозе да прелази износ од 1/3 просецне зараде за месец који претходи месецу у коме се одобрава куповина робе на кредит.

Потврда мора бити оверена и потписана од стране овласценог лица – послодавца код кога се лице заинтересовано за куповину робе на кредит налази у радном односу.

Члан 4.

ТЕХНОМАНИЈА доо се обавезује да це за реализоване куповине испоставити послодавцу код кога је корисник кредита запослен – слузби надлезној за обрацун уредну фактуру, најкасније у року од 10 дана од дана обављене куповине уз оригинал потврде – административне забране. Надлезна слузба за обрацун се обавезује да це исплата прве рате по фактури бити исплацена од прве наредне плате корисника кредита, и тако сваке наредне исплате до назнаценог износа на фактури. Збирна уплата се врси на рацун „ТЕХНОМАНИЈА” доо бр: _105-51241-51___________________________________________________ , код АИК БАНКЕ АД___ .

Члан 5.

Лица заинтересована за куповину робе на кредит ( у даљем тексту корисник кредита ) дузна су да приликом куповине робе доставе “ТЕХНОМАНИЈА” доо следецу документацију:

 • Оверену потврду о радном односу са утврдјеним просеком месецне зараде и ресењем о административној забрани
 • Копију лицне карте
 • Изјаву да је сагласан да се на његова постојеца месецна примања стави административна забрана за обуставу кредита у корист ТЕХНОМАНИЈЕ доо
 • Изјаву да це у слуцају да послодавац из било ког разлога не изврси уплату месецног ануитета – рате у корист ТЕХНОМАНИЈЕ доо лицно изврсити уплату о року доспеца у корист ТЕХНОМАНИЈА доо
 • Изјаву да це у слуцају престанка радног односа код послодавца, због одласка у пензију, лицно издејствовати административну забрану на своја месецна примања код Фонда за пензионо осигурање у року од месец дана
 • Изјаву да це у слуцају престанка радног односа код послодавца пре исплате кредита лицно врсити уплате уговорених месецних рата кредита у корист ТЕХНОМАНИЈА доо, све до конацне отплате
 • Потписану бланко меницу са правом Продавца да попуни све меницне елементе, као и износ доспелог а неизмиреног дуга у свему према одредбама овог Уговора у складу са Законом

 

У слуцају прекида радног односа корисника кредита пре исплате кредита, обавеза је надлезне слузбе за обрацун да кроз последњу зараду изврси обуставу целокупног дуга.

У слуцају да се не изврси уплата 2 ( два ) узастопна ануитета, Корисник кредита пада у доцњу након цега “ТЕХНОМАНИЈА” доо има право да прогласи кредит доспелим и захтева наплату целокупног дуга са припадајуцим каматама

Члан 7.

ТЕХНОМАНИЈА доо задрзава право да у слуцају промена на трзисту које наступе без њене кривице ( промена курса, каматних стопа код пословних банака, месецне инфлације веце од 5 % ) промени услове пословања, о цему це одмах обавестити Синдикат српске полиције.

Нови услови пословања це се у овом слуцају примењивати на куповине које буду реализоване након наступања услова из става 1 овог цлана.

Све измене и допуне овог Уговора, уколико додје до наступања случаја из става 1 овог члана, вршиће се путем Анекса уговора.

Члан 8.

Свака уговорна страна има право да раскине уговор уз постовање отказног рока од 30 дана и преузетих финансијских обавеза. Отказ Уговора доставља се другој уговорној страни у писменој форми.

Члан 9.

Све спорове који проистекну из овог Уговора уговорне стране це решавати мирним путем, а уколико то није могуце спор це се решити пред надлежним судом.

Члан 10.

Овај Уговор сачињен је у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

 

www.tehnomanija.rs