Техноманија

Уговор

Закључен дана 25.04.2012. године између

 1. Предузеће за производњу, трговину “ТЕХНОМАНИЈА” д.о.д, Београд, ул .Поручника Спасића 1 Масере бр.102, које заступа директор Слободан Шијан ( у даљем тексту: ТЕХНОМАНИЈА)

и

 1. Синдикат српске полиције из Ужица адреса ул. Наде матић бр.8 , кога заступа председник синдиката Глишо Видовић.

Члан 1

Овим Уговором уговарачи одређују начин и врсту продаје техничке робе заинтересованим лицима запосленим у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту корисници кредита), регулишу услове, права и обавезе уговорних страна, рокове извршења уговорних обавеза и друге елементе везане за извршење обавеза уговорних страна.

Члан 2

Предмет овог Уговора је могуцност куповине техничке робе у продајним објектима ТЕХНОМАНИЈЕ по малопродајним ценама са урачунатим ПДВ-ом, лицима запосленим у Мин истрарству унутрашњих послова (у даљем тексту корисници кредита) из продајног асортимана

“ТЕХНОМАНИЈА” на кредит, на висе месечних рата, са обрачунатом каматом 2,09%  на месечном нивоу, односно 25% на годисњем нивоу. За вредности купљене робе који износе преко 10.000,00 динара, куповина се мозе остварити на 12 месецних рата.

Роба која је намењена продаји бице изложена у следећим малопродајним објектима ТЕХНОМАНИЈЕ:

 • Београд, Савска 35- Дурмиторска 2
 • Београд, Сарајевска 66
 • Београд, Жичка 34
 • Нови Београд. Омладинских бригада 31
 • Земун, Батајнички друм 1
 • Београд, Студентски трг 4
 • Београд, Зрењанински пут 103б
 • Београд, Пожешка 91
 • Београд, Пожешка 85
 • Сремчица, Београдска 161
 • Београд, Бело врело 2
 • Београд, Вукасовићева 50

 Продаја робе це се врсити на основу оверене потврде о радном односу са утврдјеним просеком месецне зараде и могуцег максималног задузења по истој, уз лицну карту на увид. Месецна рата не мозе да прелази износ од 1/3 просецне зараде за месец који претходи месецу у коме се одобрава куповина робе на кредит.

Потврда мора бити оверена и потписана од стране овласценог лица – послодавца код кога се лице заинтересовано за куповину робе на кредит налази у радном односу.

Члан 4.

ТЕХНОМАНИЈА доо се обавезује да це за реализоване куповине испоставити послодавцу код кога је корисник кредита запослен – слузби надлезној за обрацун уредну фактуру, најкасније у року од 10 дана од дана обављене куповине уз оригинал потврде – административне забране. Надлезна слузба за обрацун се обавезује да це исплата прве рате по фактури бити исплацена од прве наредне плате корисника кредита, и тако сваке наредне исплате до назнаценог износа на фактури. Збирна уплата се врси на рацун „ТЕХНОМАНИЈА” доо бр: _105-51241-51___________________________________________________ , код АИК БАНКЕ АД___ .

Члан 5.

Лица заинтересована за куповину робе на кредит ( у даљем тексту корисник кредита ) дузна су да приликом куповине робе доставе “ТЕХНОМАНИЈА” доо следецу документацију:

 • Оверену потврду о радном односу са утврдјеним просеком месецне зараде и ресењем о административној забрани
 • Копију лицне карте
 • Изјаву да је сагласан да се на његова постојеца месецна примања стави административна забрана за обуставу кредита у корист ТЕХНОМАНИЈЕ доо
 • Изјаву да це у слуцају да послодавац из било ког разлога не изврси уплату месецног ануитета – рате у корист ТЕХНОМАНИЈЕ доо лицно изврсити уплату о року доспеца у корист ТЕХНОМАНИЈА доо
 • Изјаву да це у слуцају престанка радног односа код послодавца, због одласка у пензију, лицно издејствовати административну забрану на своја месецна примања код Фонда за пензионо осигурање у року од месец дана
 • Изјаву да це у слуцају престанка радног односа код послодавца пре исплате кредита лицно врсити уплате уговорених месецних рата кредита у корист ТЕХНОМАНИЈА доо, све до конацне отплате
 • Потписану бланко меницу са правом Продавца да попуни све меницне елементе, као и износ доспелог а неизмиреног дуга у свему према одредбама овог Уговора у складу са Законом

 

У слуцају прекида радног односа корисника кредита пре исплате кредита, обавеза је надлезне слузбе за обрацун да кроз последњу зараду изврси обуставу целокупног дуга.

У слуцају да се не изврси уплата 2 ( два ) узастопна ануитета, Корисник кредита пада у доцњу након цега “ТЕХНОМАНИЈА” доо има право да прогласи кредит доспелим и захтева наплату целокупног дуга са припадајуцим каматама

Члан 7.

ТЕХНОМАНИЈА доо задрзава право да у слуцају промена на трзисту које наступе без њене кривице ( промена курса, каматних стопа код пословних банака, месецне инфлације веце од 5 % ) промени услове пословања, о цему це одмах обавестити Синдикат српске полиције.

Нови услови пословања це се у овом слуцају примењивати на куповине које буду реализоване након наступања услова из става 1 овог цлана.

Све измене и допуне овог Уговора, уколико додје до наступања случаја из става 1 овог члана, вршиће се путем Анекса уговора.

Члан 8.

Свака уговорна страна има право да раскине уговор уз постовање отказног рока од 30 дана и преузетих финансијских обавеза. Отказ Уговора доставља се другој уговорној страни у писменој форми.

Члан 9.

Све спорове који проистекну из овог Уговора уговорне стране це решавати мирним путем, а уколико то није могуце спор це се решити пред надлежним судом.

Члан 10.

Овај Уговор сачињен је у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

 

www.tehnomanija.rs