Погребно „IN MEMORIAM“

Погребне услуге

 „IN MEMORIAM“ 

Београд ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 14 и
Панчево Ул. Жарка Зрењанина бр. 80
дежурни телефони 013/416-088,064/386-48-94 , Београд 011/233-4191,064/386-48-94

http://www.pogrebna-oprema.rs

На 6 месечних рата без камате

УГОВОР О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Потписан између:

„IN MEMORIAM“ DOO, Београд ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 14 и Панчево Ул. Жарка Зрењанина бр. 80,  , ПИБ 108342684, МБ 20979852, текући рачуни 160-400107-33 Банка Интеза и 105-560337-28 Аик банка , кога заступа власник Верољуб Минић         и-

 

СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ, Ул. Наде Матић бр. 8 Ужице, ПИБ 105204632, МБ 17713892, кога заступа Драган Жебељан (ССП)

Члан 1.

Овим Уговором одређује се начин пружања услуга и продаје погребне опреме, члановима Синдиката српске полиције, запосленима у Министарству унутрашњих послова, регулишу услови, права и обавезе уговорних страна, рокови извршења уговорних обавеза, као и друге елементе везане за извршење обавеза уговорних страна.

Члан 2.

IN MEMORIAM DOO се обавезује да запосленим, члановима ССП, пружи услуге под условима регулисаним овим Уговором.

Члан 3.

Синдикат српске полиције се обавезује:

Да обавести све своје чланове (запослене) о месту, начину и условима продаје, истицањем одговарајућег рекламног материјала на огласним таблама и веб сајту ССП.

Да омогући да се, на основу оверене и потписане изјаве-административне забране члана (запосленог), изврши обустава дела зараде члана (запосленог) преко Службе за обрачун зарада и уплате средства на рачун IN MEMORIAM DOO.

Члан 4.

IN MEMORIAM DOO се обавезује да члановима (запосленима) Синдиката српске полиције обезбеди услугу и робу по малопродајним ценама из важећег ценовника а у границама кредитне способности из Потврде на 6 (шест) једнаке месечне рате без камате.

Попуст на готовинско плаћање износи 10% од укупног износа услуге и продаје. Клијентима омогућујемо умањења трошкова за износ ПИО Фонда.

Члан 5.

IN MEMORIAM DOO се обавезује да достави Обрачунској служби Министарства унутрашњих послова и Синдикату српске полиције спецификацију корисника услуга, са копијама рачуна о преузетој роби за сваког купца појединачно.

Члан 6.

IN MEMORIAM DOO Врши организацију сахране, обезбеђује преузимање и превоз покојника у земљи или из иностранства, продају погребне опреме и сређивање целокупне документације по важећем ценовнику.

Члан 7.

Уколико дође до спора који се не може решити мирним путем, уговара се надлежност суда у Панчеву.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а важи до 31.12.2013, или док га једна страна не раскине. У случају раскида сарадње, поручиоц опреме и услуга које пружа IN MEMORIAM DOO наставиће са исплатом до коначне отплате по већ договореним ценама.

Члан 9.

Овај Уговор је закључен у 4 истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припадају по 2 примерка.

 

Закључен у Београду 05.02.2013 године.

 

IN MEMORIAM DOO                                                                              СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ