Факултет за економију и инжењерски менаџмент

Синдикат српске полиције склопио је уговор о пословној сарадњи са Факултет за економију и инжењерски менаџменту из Новог Сада. Свим члановима ССП-а, као и члановима уже породице, студирање је за 10% мање од утврђене редовне цене студија (школарине) за одговарајућу школску годину. Плаћање је могуће путем административне забране, на 10 једнаких рата.

Уговор о пословној сарадњи

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је сарадња између страна потписница у циљу извођења наставе, реализације и организовања испита акредитованих студијскик програма основних и мастер студија у оквиру акредитоване квоте студијских програма Факултета, а ради стицања стручних звања запосленик у Министарству унутрашњих послова као и чланова њиховик породица, сагласно одабраном студијском програму.

Правни основ

Члан 2.

Стране потписнице овог Уговора, приликом планирања и реализације предвиђене одредбама овог Уговора у свему ћe поступати сагласно одредбама Устава и закона Републике Србије и у складу са одредбама својих Статута.

Стране потписнице ће приликом испуњења својик задатака на реализацији овог Уговора поступати у складу са начелом добрих пословних обичаја.

Ефекти и спровођење

Члан 3.

Факултет је сагласан да пружи промотивни попуст од 10 процената на основним академским студијама члановима ССП и као и члановима уже породице.

Стране потписнице су се сагласиле да се плаћање цене школарине за одговарајући студијски програм, по избору запосленог, вршити путем административне забране на заради запосленог у 10 једнакик рата у висини од 135 ЕУР-а за основне, 200ЕУР-а за мастер у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

Цена коштања школарине за претходну школску годину биће исплаћена, од стране запосленог, до почетка наредне школске године на начин предвиђен ставом 1, овоr члана, односно до 01.10.2014. године.

У наведену цену школарине су урачунате пријаве испита, овере семестара, уибеници, потврде, уверења и диплома о завршеном одређеном студијском програму.

Члан 4.

Надлежне службе Факултета ћe запосленима и члановима њихових породица који су започели студије у другим високошколским установама, признати положене испите по убрзаној процедури, уколико су положени испити компатибилни са студијским програмом Факултета.

Запосленима који су започели студије на Факултету по старом студијском програму биће омогућено да студије окончају по том програму или да одаберу неки од студијских програма по новом програму студирања, у складу са Статутом и другим општим актима Факултета.

Члан 5.

Полагање испита за запослене биће организовано у седишту Факултета у складу са општим актима Факултета.

Члан 6.

Надлежне службе и представници Факултата, достављаће ССП одговарајући промотивни материјал као што су информатори, обавештења и промотивни плакати како би запослени благовремено и на ефикасан начин били обавештени о условима похађања студијских програма.

Члан 7.

Стране потписнице овог Уговора настојаће да предузимањем потребних организационих активности организују овере семестара и упис наредне године студија на начин који обједињује све запослене који су стекли услов за упис наредне године студија, уколико техничко-организационе могућности то дозвољавају.

У овом смислу стране потписнице обавештаваће се међусобно и информисаће студенте о месту и времену овере семестара и уписа наредне године студија.

Члан 8.

ССП ћe настојати да у континуитету обавештава запослене о могућности похађања студијских програма Факутлата и стицања стручних звања и то, путем интернет странице Полицијског синдиката Србије, обавештењима које 1ie доставити свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, оглашавањем на огласним таблама организационих јединица МУП-а, дељењем информатора Факултета, као и на друге погодне начине.

Члан 9.

Представници ССП предузимаће потребне мере и водити разговоре са представником послодавца у циљу омогућавања полагања испита на начин предвиђеним чланом 5. ст.2 овог Уговора.

Праћење и извештавање

Члан 10.

Стране потписнице делегираће своје представнике који ћe бити задужени за координирање активности и праћење реализације овог Уговора.

Стране потписнице су сагласне да ће међусобно размењивати информације о битним аспектима реализације овог Уговора.

Стране потписнице су сагласне да ћe се без одлагања међусобно обавештавати и косултовати у вези било ког догађаја који омета реализацију овог Уговора.

Трајање и измена Уговора

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и закључује се на неодређено време уз могућност измена и допуна.

Одредбе овог Уговора могу се допунити и изменити у писаној форми, анексима, а на предлог страна потписница.

Спорна питања

Члан 12.

Сва слорна питања која могу настати током реализације овог Уговора стране постписнице ћe решавати споразумно, међусобним договором и у духу добре пословне сарадње, сходно позитивним правним прописима.

Број примерака и потписивање

Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у четири истоветна примерка и потписују га законски заступници страна потписница или лица која буду овлашћена од стране законскик заступника а по приложеном посебном овлашћењу.

Ужицe, 05.11.2013. године

1 2 3