Академија за пословну економију

Синдикат српске полиције склопио је уговор о пословној сарадњи са Високом школом академских студија „Академија за пословну економију“ из Чачка. Свим члановима ССП-а, као и члановима уже породице, на свим нивоима студирања на овом Факултету је по повлашћеној цени од 800 еура за одговарајућу школску годину.

 Уговор о пословној сарадњи 

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да закључењем овог Уговора успоставе сарадњу и  у заједничком интересу омогуће студирање чланова ССП као и чланова њихових ужих породица.

 Члан 2.

Академија се обавезује да у складу са овим Уговором:

  • да омогући студирање чланова ССП и као и чланова њихових ужих породица на свим нивоима студирања на овом Факултету по повлаштеној цени од 800 еура за одговарајућу школску годину;
  • да реализује процес наставе према студентима из претходне алинеје овог члана у складу са студијским програмом;
  • да књиге којима располаже Факултет бесплатно стави на располагање овим студентима;

Академија се обавезује да студенту пружи следеће услуге које покрива школарина:

  1. организација и реализација наставе према Наставном плану и програму;
  2. обезбеђење стручне литературе;
  3. организовање и спровођење полагања испита;
  4. организовање појединих образовних облика ван наставног плана (семинар, курсеви, појединачна предавања, гостујући предавачи и др.);
  5. организовање одговарајућих ваннаставних активности студената;
  6. издавање свих административних формулара – потврда потребних за редовно школовање,
  7. 7.      правовремено информисање о свим питањима од значаја за успешно савлађивање предвиђеног градива и полагање испита.

 Члан 3

ССП се обавечзује да за сваког кандидата за студента даписмену потврду или чланску карту синдиката, да припада чланству овог синдиката или његовој ужој породици.

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се  на почетку сваке године усклађују могуће квоте броја студената на појединим нивоима студија

Члан 5

Сваки студент ће закључити појединачни уговор о студирању којим ће бити прецизиране међусобна права и обавезе као и услуге које нису обухваћене школарином.

 Члан 6

Уговорне стране су сагласне да уговор закључе на неодређено време.

Ако код једне уговорне стране у одређеном тренутку нестане интерес за одржање уговора на снази, обавезна је да о томе писменим путем обавести другу уговорну страну, чиме се овај Уговор сматра раскинутим.

 Члан 7

Овај Уговор ступа на снагу кад га потпишу овлашћена лица обе уговорне стране.

Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

 Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале из овог Уговора решавају споразумно, а уколико се споразум не постигне, уговара се месна надлежност суда у Београду.

 Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. Сваки потписан примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

001 002