„Пештан“ ДОО Буковик

УГОВОР О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ

 Закључен дана 8.10.2013..године у Аранђеловцу,, између следећих уговорних страна:

1. „ПЕШТАН“ ДОО БУКОВИК www.pestan.net из Буковика, Аранђеловац, Република Србија,ул. 1300 каплара 189, мат.бр. 07652992, које заступа Радован Грујић, Директор, као Понуђача, са једне стране (у даљем тексту: Понуђач)

2.“Синдикат Српске Полиције“, Наде Матић 8, 31000 Ужице, кога заступа Драган Жебељан (као посредника при продаји робе Понуђача својим члановима), са друге стране ( у даљем тексту: Посредник )

 Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора представља регулисање узајамних права и обавеза између Понуђача, (као произвођача и продавца ПВЦ профила и столарије) са једне стране и Посредника (који омогућава својим члановима куповину ПВЦ профила и столарије), у вези са одобравањем куповине са оброчним отплатама цене на више месеци ПВЦ профила и столарије (у даљем тексту: роба)

 Члан 2.

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач преузима обавезу да преко својих продајно-дистрибутивних центара (који се налазе у Београду, Новом Саду, Нишу, Буковику) омогући члановима Посредника куповину робе из става 1.1. овог Уговора са оброчним отплатама купопродајне цене на више месеци, а у складу са продајним асортиманом Понуђача који се у форми каталога налази у Прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, а након потписивања посебног, појединачног уговора 0 продаји робе са оброчним отплатама купопродајне цене, између Понуђача и Купца.

Понуђач се обавезује да ће Купцима робе, исту испоручити на својим продајно- дистрибутивним центрима, након достављања валидне документације (потврду 0 запослењу И висини примања-административну забрану), од стране Купца и потписивањем посебног уговора 0 продаји робе са оброчним отплатама купопродајне цене између Понуђача и Купца.

Понуђач се обавезује да ће надлежним службама правних лица,која су чланови Посредника благовремено достављати административне забране њихових запослених-купаца који су преузели робу, са подацима о износима рачуна за купљену робу, износима месечних оброка отплате цене, бројем месечних обустава.

Понуђач се обавезује да ће благовремено информисати правна лица која су чланови Посредника о свакој будућој корекцији цене, као и да се корекција цене неће односити на закључене уговоре са запосленима који су чланови Посредника.

 Члан 3.

ОБАВЕЗЕ ПОСРЕДНИКА

Посредник се обавезује да ће упознати своје чланове са продајним асортиманом Понуђача, као и да ће у својим просторијама, као и у просторијама правних лица-чланова Посредника,на видљивом месту истаћи Понуду и услове куповине ПВЦ профила и столарије добијену од стране Понуђача.

Посредник се обавезује да ће обезбедити да одговарајуће службе правних лица која су његови чланови, запосленима у тим правним лицима, као потенцијалним купцима, врше издавање документације неопходне ради куповине робе- потврде о запослењу и висини примања-административне забране по обрасцу потврда прописаним од стране Понуђача, као и оверу издатих потврда, а који образоц ће им бити достављен од стране Понуђача.

Посредник се обавезује да ће одговарајуће службе из претходног става информисати о њиховој обавези да приликом испуњавања документације из става 3.2. овог члана морају унети веродостојне податке који се тичу висине примања Купца и висине месечних одбитака од зараде Купца, као и да ће за случај уношење неистинитих података о примањима и обуставама Купца, та правна лица солидарно са Купцем одговарати Понуђачу за накнаду штете.

Посредник се обавезује да ће одговарајуће службе из става 3.2.овог члана информисати о њиховој обавези да документацију из става 3.2. овог члана не смеју издавати запосленима који нису у сталном радном односу (радном односу на одређено време), запосленима који до момента пензионисања имају мање календарских месеци у односу на број предвиђених рата за куповину робе, запосленима који нису исплатили робу по раније закљученом уговору, као и запосленима, чија је зарада оптерећена претходним обуставама у укупном износу преко 50% од висине месечне зараде и који услед такве чињенице немају платежну способност.

Посредник се обавезује да ће одговарајуће службе из става 3.2.овог члана упозорити да уколико издају потврду противно одредбама из претходног става, аутоматски преузимају безусловну обавезу да Понуђачу надокнаде штету насталу услед немогућности наплате продате и испоручене робе, и то у висини ненаплаћеног износа цене продате робе по основу уговора о продаји робе са оброчним отплатама цене закљученим са запосленим, са припадајућом законском затезном каматом током периода доцње. Одштетни захтев, Понуђач ће доказати изводом из сопствених пословних књига.

Посредник се обавезује да ће надлежне службе из става 3.2. овог уговора информисати о њиховој обавези да на зараде својих запослених, који су са Понуђачем потписали уговор о продаји робе,ставе административну забрану у висини износа оброчних отплата цене за период трајања отплате и да ће вршити редовне обуставе наведених износа, и Понуђачу достављати спецификацију обустављених износа (поштом, еиектронском поштом или путем фаx-а)

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Укупан износ обустава на име отплате месечних рата за купљену робу по основу административних забрана, надлежне службе правних лица која су чланови Понудача ће уплатити у корист текућег рачуна Понуђача, који се води код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, број рачуна 250-4100000265770-97 са обавезним позивом на број уговора о купопродаји

Уплата новчаног износа из претходног става извршиће се збирном уплатом за све запослене -купце, уз обавезну доставу списка свих запослених за које се врши уплата, са назначеним појединачним износима уплате за сваког запосленог и бројевима уговора закључених између запосленог и Понуђача,по основу којег се врши обустава.

Укупан износ обустава са списка обустава мора бити једнак уплаћеном износу са уплатнице из претходног става.

Посредник се обавезује да ће информисати надлежне службе из става 3.2. овог уговора да не не смеју укинути административну забрану са зараде запосленог све до коначне исплате дуга, а у случају да запосленом престане радни однос, да ће обуставити запосленом износ до 2/3 последње неисплаћене зараде,на име исплате дуговања за купљену робу, и да ће обавестити Понуђача о новом послодавцу запосленог.

Члан 5.

РАСКИД УГОВОРА

Понудач има право да једнострано раскине овај уговор уколико се Посредник не придржава преузетих обавеза из овог уговора, а нарочито уколико надлежне службе правних лица који су чланови Посредника нередовно врши обуставе оброчних отплата (не изврши обуставу два узастопна, доспела оброка) и њихов пренос на рачун Понуђача, као и ако издаје неистините потврде о висини примања-административне забран

Члан 6.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране за случај спора по основу овог уговора уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

У Аранђеловцу, дана 09.10.2013.године

Канцеларија представништва у Београду је на адреси Савска 33/II (близу ПС Савски венац)

тел:  011 / 361-05-99  и
011 /  361-08-48

е-адреса:   gordana.lazaroski@pestan.net

www.pestan.net

 

Каталог – ценовник можете преузети ОВДЕ!

Додатне информације у вези производа можете преузети ОВДЕ!