Факултет за спорт и туризам

Синдикат српске полиције склопио је уговор о пословној сарадњи са Факултетом за спорт и туризам из Новог Сада, свим члановима и чланова њихових ужих породица на свим нивоима, студирања на  је за 300 Евра мања од утврђене редовне цене студија (школарине) за одговарајућу школску годину.

Уговор о пословној сарадњи

  1. Факултет за спорт и туризам из Новог Сада, ул. Радничка бр. ЗОа, који заступа председник Савета Факултета проф. др Златко Ахметовић (у даљем тексту: Факултет), и
  2. Синдикат српске полиције из Ужица, ул. Наде Матић 8, кога заступа председник Глишо Видовић (у даљем тексту: ССП),

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да закључењем овог Уговора успоставе сарадњу и у заједничком интересу омогуће студирање чланова ССП као и чланова њихових ужих породица.

Члан 2.

Факултет се обавезује да у складу са овим Уговором:

  • да омогући студирање чланова ССП и као и чланова њихових ужих породица на свим нивоима студирања на овом Факултету по повлашћеној цени која је за 300 Евра мања од утврђене редовне цене студија (школарине) за одговарајућу школску годину;
  •  да реализује процес наставе према студентима из претходне алинеје овог члана у складу са студијским програмом;
  • да књиге којима располаже Факултет бесплатно стави на располагање овим студентима;
  •  да на почетку школске године достави ССП информацију о уписаним студентима на основу овог Уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се на све остале услове студирања примењује важећи програм и ценовници Факултета.

Члан 4.

ССП се обавезује да за сваког кандидата за студента да писмену потврду да припада чланству овог синдиката или његовој ужој породици;

Уговорне стране су сагласне да са сваким студентом који се упише на студије на Факултету закључи посебан Уговор о студирању а да се трошкови школарине уплаћују на основу административне забране/одбитка од зараде студента.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да на почетку сваке године усклађују могуће квоте броја студената на појединим нивоима студија.

 Члан 6

Уговорне стране су сагласне да уговор закључе на неодређено време Ако код једне уговорне стране у одређеном тренутку нестане интерес за одржање уговора на снази, обавезна је да о томе писменим путем обавести другу уговорну страну, чиме се овај Уговор сматра раскинутим.

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу кад га потпишу овлашћена лица обе уговорне стране.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале из овог Уговора решавају споразумно, а уколико се споразум не постигне, уговара се месна надпежност суда у Новом Саду.            ‘

Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. Сваки потписан примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

Нови Сад, 01.04.2012.године