Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ

mef
Поштовани чланови Синдиката српске полиције,  само за Вас који студирате или планирате да студирате у школској 2014/2015 години, припремили смо посебну погодност за студирање на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ.

 • Школарина за студирање чланова ССП, као и чланове њихових ужих породица на основним и мастер студијама на овом Факултету по повлашћеној цени у износу од 1.150 ЕУР-а (у динарској противвредности) , за одговарајућу школску годину, што представља попуст од 30% у односу на пуну цену студирања.
 •  Омогућен је попуст од 50% у односу на цену студирања, за другог студента на МЕФ-у, из исте породице.
 • Омогућен је попуст од 100% у односу на цену студирања, за трећег студента на МЕФ-у, из исте породице.
 • Омогућено је плаћање школарине у 12 месечних рата, без камате, по средњем курсу ЕУР-а НБС на дан уплате, као и плаћање школарине путем административне забране.
 • Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

Уговор о пословној сарадњи

 1. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије-МЕФ (у даљем тексту МЕФ), Немањина 4 11.000 Београд, кога заступа Проф.др. Миодраг Брзаковић (председник Савета).

И

        2. Синдикат српске полиције (у даљем тексту: ССП),  Наде Матић бр.8 , 31.000  Ужице, кога заступа  Миле Лазаревић,              председник Регионалног центра Београд, закључују уговор о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да закључењем овог Уговора успоставе сарадњу и  у заједничком интересу омогуће студирање чланова ССП као и чланова њихових ужих породица.

 Уговорне стране су сагласне да закључењем уговора успоставе дугорочну професионалну сарадњу на следећи начин:

 a)      МЕФ  ће за потребе друге уговорне стране обезбедити реализацију следећих активности:

–          Школовање и усавршавање чланова синдиката и чланова њихових породица;
–          Консалтинг од стране наставника Факултета;
–          Развојни и НИР пројекти у сарадњи са ССП;
–          Организација стручних и научних скупова;
–          Специјализоване едукације и тренинг запослених;
–          У сарадњи са ССП да ради на развоју и примени програма образовања за потребе ССП;
–          Да на сајт МЕФ обезбеди постављање линка према ССП и банера на Интернет страници факултета;
–          Заједничке слободне и рекреативне активности.

б) ССП ће за потребе факултета обезбедити реализацију следећих активности:

–          Да обезбеди појављивање пропагандног материјала Факултета на сајту, постављање линка, банера на интернет страници синдиката, као и на други одговарајући начин који примени ССП (огласна табла и сл.);

Члан 2.

МЕФ се обавезује да у складу са овим Уговором:

 • Омогући студирање чланова ССП и као и чланова њихових ужих породица на основним и мастер студијама на овом Факултету по повлашћеној цени у износу од 1.150 ЕУР-а (у динарској противвредности) , за одговарајућу школску годину, што представља попуст од 30% у односу на пуну цену студирања.
 • Омогући попуст од 50% у односу на цену студирања, за другог студента на МЕФ-у, из исте породице.
 • Омогући попуст од 100% у односу на цену студирања, за трећег студента на МЕФ-у, из исте породице.
 • Омогући плаћање школарине у 12 месечних рата, без камате, по средњем курсу ЕУР-а НБС на дан уплате, као и плаћање школарине путем административне забране.
 • Наведене цене студирања важе за формирану групу од минимум 20 студената, чланова ССП и њихових породица.
 • Омогући, по потреби, поподневна предавања за студенте-запослене чланове ССП.
 • Реализује процес наставе у складу са студијским програмом;
 • Књиге којима располаже Факултет бесплатно стави на располагање овим студентима.
 • Организује и спроводи полагања испита.
 • Организовање одговарајућих ваннаставних активности студената, као што су бесплатне спортске активности у пословном простору МЕФ-а.
 • Издавање свих административних формулара – потврда потребних за редовно школовање.
 • Обезбеди правовремено информисање о свим питањима од значаја за успешно савлађивање предвиђеног градива и полагање испита.
 • Организује поједине образовне облике ван наставног плана (семинар, курсеви, појединачна предавања, гостујући предавачи и др.), или заједно са ССП ради на реализацији пројеката, о чему ће се закључивати посебни уговори.

Члан 3.

ССП се обавезује да за сваког кандидата за студента да писмену потврду или чланску карту синдиката, да припада чланству овог синдиката или његовој ужој породици.

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се  на почетку сваке године усклађују могуће квоте броја студената на појединим нивоима студија

Члан 5. 

Сваки студент ће закључити појединачни уговор о студирању, са одговарајућим додатком,  којим ће бити прецизиране међусобна права и обавезе као и услуге које нису обухваћене школарином.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уговор закључе на неодређено време.

Ако код једне уговорне стране у одређеном тренутку нестане интерес за одржање уговора на снази, обавезна је да о томе писменим путем обавести другу уговорну страну, чиме се овај Уговор сматра раскинутим.

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу кад га потпишу овлашћена лица обе уговорне стране.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале из овог Уговора решавају споразумно, а уколико се споразум не постигне, уговара се месна надлежност суда у Београду.

Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. Сваки потписан примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

Синдикат српске полиције

Председник Регионалног центара Београд

 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије-МЕФ

            Миле Лазаревић Проф.  Др Миодраг Брзаковић

                                                          ……………………………………………………        ……………………………………………………….

mef1

mef2

mef3